Jsme také na Facebooku:

Jsme také na Facebooku:

Dithering
87 / 100

Pozn.: Psáno pro Muzikus 06/2004 (upravená a zkrácená verze)

Podle anglicko-českého slovníku je význam slova dither 1. chvět se, 2. třást se, 3. kolísat, 4. váhat, 5. rozčileně přešlapovat. Ve zvukařském slovníku se ale slovo dithering používá v souvislosti s převodem digitálního signálu o vysokém rozlišení do nižšího, nejčastěji 16-tibitového CD formátu. Dithering je možné chápat obecně jako uložení zvukového souboru v nižším bitovém rozlišení, nebo, a to je náš případ, jako speciální algoritmus převodu s potlačením nežádoucích jevů.

Formát digitálních audiodat

I když formát a způsob záznamu zvuku digitální cestou byl v časopise již nesčetněkrát popsán, určitě neuškodí malé opakování (nějak to do těch hlav přece musíme nasypat).
Zvuk se šíří vlněním určité hmoty, třeba vzduchu. Toto vlnění lze určitým způsobem zaznamenat, popřípadě záznam uměle vyrobit. Na rozdíl od analogového záznamu zvuku na magnetický pás, kdy jsou data absolutně kontinuální, je digitální záznam určitým výběrem některých bodů na spojité křivce. K pochopení nám stačí tužka a milimetrový papír. Když si na něj od ruky nakreslíte nějakou křivku, lze o ní říct, že se skládá z nekonečného počtu bodů – je kontinuální.

Chceme-li takovou křivku zapsat do digitální podoby, lze to provést zapsáním souřadnic, kterými nakreslená křivka prochází. Říkáme tomu kvantování. Dokreslíme pouze počáteční čáry, od kterých se bude určovat vzdálenost. Hustota sítě je dána na vodorovné časové ose samplovací frekvencí – čím vyšší frekvence, tím hustší síť a lepší záznam vysokých kmitočtů. Používají se frekvence 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz a 192 kHz. Pro náš případ budeme uvažovat CD formát 44,1 kHz. Na svislé ose (amplituda) je hustota sítě dána počtem bitů, tj. počtem číslic binárního (dvojkového) čísla. Např. při použití osmibitového kvantování, kdy binární číslo může vypadat 01101101 (= 109 decimálně), bude maximální rozlišitelnost výchylky 256 hodnot. U 16-tibitového kvantování už bude mít síť hustotu 65536 hodnot a u 24 bitů je to 16777216 hodnot. Takto hustá síť je už solidním základem pro profesionální zpracování zvuku. Čím vyšší je bitová hloubka, tím lepší zaznamenaná dynamika audiosignálu.

Důvod převodu na nižší rozlišení

U A/D převodníků se v profesionálních studiích používá 24-bitový převod, ale při editaci signálu v počítači je z důvodů vyšší přesnosti, dynamiky a nižšího zkreslení signál zpracováván 32-bitově. Masteringové programy dokáží pracovat 64 bitově a některé dokonce 128 bitově (Prosoniq Dynasone)!
Jelikož výslednou hudbu budeme poslouchat na audiocédéčku ve formátu CD-DA (Compact Disc Digital Audio), které používá z komerčních důvodů 16-tibitovou hloubku, je nutno nějakým vhodným způsobem zredukovat počet bitů z 24 na 16. Pracovat od samého začátku v rozlišení 16 bitů by nebylo rozumné řešení, neboť bychom tím přišli o počáteční hodnotu dynamiky, potřebnou pro další kvalitní zpracování zvuku. Pokud by šlo jen o čistý záznam zvuku bez jakékoli další editace, je celý proces ditheringu zbytečný a byl by vhodnější přímý 16-tibitový záznam. Vše se tedy děje kvůli potřebě kvalitní editace zvuku – mixu a masteringu.

Analogie s obrazem

Možnosti ditheringu si nejprve ukážeme na podobnosti s obrazem, jelikož na fotografii je účinek na první pohled lépe vidět.
První černobílá fotografie má barevnou hloubku 8 bitů, to znamená, že obsahuje 256 odstínů šedi. Tuto fotografii budeme považovat za plnou barevnou hloubku (podobně, jako 24 bitů u zvuku).
Obrázek 8bit

Představme si, že z nějakých důvodů potřebujeme zmenšit počet barev v obrázku (podobně jako zmenšení bitové hloubky na 16 bitů u CD), a to na 4 barvy, v našem případě 4 stupně šedi. Tyto čtyři barvy se dají vyjádřit 2-bitovým číslem. Po převodu z 8 na 2 bity bude obrázek vypadat takto:

Obrázek 2bit

Je vidět, že fotografie ztratila mnoho informací. Velmi se snížila prostorová hloubka a identifikace předmětu na fotografii je téměř na hranici rozeznání. Na dalším obrázku již vidíme podstatné zlepšení, hrníček už je prostorový a leží na rovné ploše. Přitom jde o stejný počet barev, tj. 4.

2bit dithering

Tohoto zlepšení bylo dosaženo přimícháním šumu do obrázku při jeho převodu do 2 bitů. Obrázek má špatnou kvalitu, přesto je podstatně lepší, než obrázek bez šumu. Stačí jen trošku přivřít oči a obrázek je téměř shodný s jeho osmibitovým originálem
A to je právě podstata ditheringu i u zvuku. Snížením bitové hloubky dojde k jeho poškození. Toto poškození lze zmírnit právě přimícháním šumu o velmi nízké úrovni při převodu do nižšího rozlišení. Zvuk sice částečně ztratí svoji původní dynamiku, ale zachová si prostorové a frekvenční vlastnosti.

Pokusy s jednoduchým signálem

Následky převodu čtyřiadvacetibitového audiovzorku na 16 bitů je nejlépe vyzkoušet na jednoduchém signálu o nízké intenzitě. Tak „destrukci“ signálu nejen uvidíme, ale i dobře uslyšíme. V audioeditoru, jako je SoundForge nebo WaveLab, nejpre vygenerujeme 24-bitový vzorek o kmitočtu např. 1 kHz a úrovni kolem -60 dB. Na spektrálním analyzátoru uvidíte přesně tento čistý průběh:

Obrázek signal 1 kHz

Nyní si můžete vyzkoušet, jak bude takový vzorek vypadat, uložíme-li ho do 16-tibitového formátu. Jednoduše zvolte v editoru funkci Uložit jako… a uložte jej pod jiným názvem a ve vlastnostech souboru zvolte MONO, 16 bitů, 44,1 kHz. Uložení bude okamžité, editor nebude vzorek nijak přepočítávat, odstraní pouze nejnižších 8 bitů z 24-bitové informace. Vzorek bude degradován a výsledkem bude harmonické zkreslení, kterému se odborně říká kvantizační chyba. Na analyzátoru je dobře vidět a jestliže si připravíte vhodné podmínky pro poslech, bude i dobře slyšet.

Obrázek 1 kHz 16bit bez ditheringu

Vhodnými poslechovými podmínkami* pozn je myšleno hlavně značné zesílení výstupu zvukové karty, která podporuje 24-bitové přehrávání, povolení téhož rozlišení pro přehrávání v editačním softwaru, kvalitní reproduktory nebo lépe sluchátka a vypnutí všech systémových zvuků ve Windows (nechcete přece ohluchnout při kliknutí myší …). Kvantizační chybu je možné uslyšet i na 16-tibitové zvukovce, ale nebude zde možné porovnání z čistým 24-bitovým vzorkem.
Ostré rozlámání spektra na vyšších kmitočtech je statické a je vnímáno spíše jako harmonické zkreslení, než jako nějaký přidaný šum. Toto statické zkreslení je možné eliminovat právě přidáním šumu o velmi nízké úrovni – zavedením náhodné modulace posledního bitu z 16-ti bitové informace.

Obrázek signal 1 kHz 16bit s ditheringem

Výsledkem je sice o něco vyšší hladina šumu, zato však daleko příjemnější pro ucho – spektrum už není statické a mění se v závislosti na náhodné složce šumu. Všimněte si také většího „rozvlnění“ spektra na nižších středních kmitočtech – něco za něco. Aby šum nebyl v nahrávce slyšet, bylo vymyšleno vytvarování křivky šumu do takové podoby, že je pro lidské ucho méně nápadný. Náš sluch je nejcitlivější v oblastech spektra kolem 2 až 5 kHz, proto je zde šum potlačen a přesunut do vyšších kmitočtů. Zároveň není nutné přimíchávat šum v nižších pásmech, neboť tam je spíše na závadu a způsobí zkreslení. Tomuto vytvarování šumového signálu se říká noise shaping a existuje několik různých tvarů, které mohou být označeny jakou TYPE 1, TYPE 2 , TYPE 3.

Kdy provádět dithering

Obecně lze říci, že dithering je třeba provádět vždy při převodu vyššího bitového rozlišení do nižšího. Nejčastější případ je převod 24-bitového audiovzorku do 16-tibitového formátu CD. Častým omylem je domněnka, že není třeba provádět dithering u 16-tibitových audiosignálů. Většina editačních programů je minimálně 32-bitová a při jakékoli aplikaci efektu, ale i při změně hlasitosti, fade-outu či mixu dvou nebo více „clipů“, je zvukový soubor převeden a zpracováván v 32 bitech až do jeho uložení. 16-tibitový soubor bude přehráván jako 16-tibitový pouze v případě, kdy nebude aplikován žádný efekt nebo fade-out a Master Fader bude mít nastavenu hlasitost 0,00 dB, případně bude vyřazen z funkce.
Pro zjištění, jestli provádět dithering nebo ne, slouží již zmíněný měřič bitové hloubky Bit Resolution.
Je také důležité vědět, že dithering má smysl provést jen jednou, a to na konci celého řetězce audio editace, a že po jeho aplikaci už není možná jakákoli změna hlasitosti.

Závěrem

Když si vše vyzkoušíte na nějaké rockové písničce, zjistíte, že aplikací ditheringu (ve smyslu přidání a tvarování šumu) se zvuk změní jen minimálně. Máte pravdu, dithering se stane důležitým zejména u hudby, ve které jsou velké dynamické rozdíly, a kvantizační chyba bude slyšet pouze v nejtišších částech hudby. U klasické hudby a mluveného slova bude již dithering nutností.
A jestliže máte pocit, že jste se z článku nedověděli jaké parametry ditheringu správně nastavit, je to tím, že veškeré nastavení je podřízeno sluchovému dojmu. Vybírejte z několika typů tvarů šumových křivek, až se vám výsledný zvuk bude zdát nejlepší. Přesto bych považoval za nejlepší řešení svěřit tuto operaci (a nejlépe celý mastering) zkušenému zvukaři.

___________________________

* Pozn.: Není vůbec jednoduché poslechnout si šum v signálu, který má úroveň dejme tomu -120 dB. Místo šumu skutečného signálu můžete slyšet vlastní šum výstupních obvodů zvukové karty. Proto je nutno brát tyto úvahy spíše jako teoretické a namísto poslechu se spolehnout raději na frekvenční analyzátor. Řešením by mohlo být též uložení vzorku včetně přidaného šumu a následně normalizovat na vyšší úroveň.

3 komentáře v “Dithering

  1. Zdravím,
    studoval jsem ten článek o ditheringu a uvědomil jsem si, že jsem poslal do GZ na výrobu CD podklady, které byly 16 bitové ale nevím o tom že bych dělal nějaký dithering. Export by z Cubase. Udělal jsem nějakou velkou chybu, bude to CD nějak špatné? Děkuji za odpověď. Petr.

    1. V Cubase jsem dlouho nedělal, ale mám zato, že dithering ve smyslu zavedení modulace nejnižšího bitu (to je ten šum, o kterém píšu) se při exportu aplikuje automaticky, algoritmus UV22 je od Steinberga. Pokud se jedná o firmu GZ Media, tak ti mají v podmínkách, že pokud použijete při exportu do 16 bitů některý algoritmus ditheringu, máte o tom výrobce informovat v přiložené dokumentaci. Asi aby ho náhodou nepoužili ještě jednou (?). Pokud jim dodáte vícebitový materiál, konverzi na 16 bitů udělají automaticky odstraněním nejnižších bitů a případnou modulaci (přidaný šum) udělají po domluvě.

    2. Ještě jsem vám neodpověděl na vaši otázku – žádný průšvih to nebude, ale aspoň se jim ozvěte, že nevíte jestli jste použil nějaký algoritmus. Oni si s tím už poradí…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *